Klubbens vedtægter

§ 1

Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Haderslev Idræts-Forening (H.I.F.) med stiftelsesdato den 22.august 1922.
Foreningens hjemsted er Haderslev.

§ 2

Foreningens formål:

Foreningen har til formål at samle, udvikle og højne medlemmernes interesse for idræt under en form og tone, som kan virke fremmende for kammeratskabsfølelse og god idrætslig indstilling.

§ 3

Medlemskab og organisationer:

Foreningen er medlem af Dansk Atletikforbund (DAF) og Dansk Triathlon Forbund (D.Tr.F.) under Danmarks Idræts-forbund (DIF), Danske Gymnastik-& Idrætsforeng (DGI) og Haderslev Samvirkende Idrætsforeninger (H.S.I).

§ 4

Foreningens medlemmer:

Enhver kan optages som aktivt medlem. Indmeldelse sker til kontingent-kassereren.
Passive medlemmer kan optages på vilkår, der fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse kan kun ske pr. den 1. i en måned til kontingent-kassereren.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ved sin holdning og opførsel krænker foreningens -, specialforbundenes vedtægter. Udelukkelsen skal begrundes og medlemmet skal oplyses om ankemuligheder. Vedkommende medlem kan forlange udelukkelsen prøvet på førstkommende generalforsamling. Udelukkelse kræver, at der er et almindeligt flertal for udelukkelse af medlemmet
Bestyrelsen kan endvidere udelukke et medlem, der er i mere end 3 måneders restance.
Genoptagelse som medlem skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.
Ethvert medlem er underkastet de forskellige specialforbunds love og reglementer.

§ 5

Foreningens emblemer:

Foreningens emblem er et med blå og hvid emalje udført skjold med Haderslev byvåben (som det så ud før 1980 – forestillende en rød træbro over et vandløb)anbragt i en oval og med bogstaverne H.I.F. øverst.

Æresmedlemmets emblem er foreningens emblem omkranset af forgyldt egeløv.

§ 6

Foreningens æresmedlemmer:

Medlemmer, der har ydet en værdifuld indsats sportsligt eller administrativt for foreningen, kan efter indstilling af bestyrelsen,på en ordinær generalforsamling udnævnes til æresmedlem.
Alle æresmedlemmer udnævnes på livstid og tildeles foreningens æresemblem.

§ 7

Foreningens kontingent:

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen.
Kontingentet opkræves forud.
Bestyrelsen kan i særlig tilfælde give kontingentfrihed.
Æresmedlemmer er altid kontingentfrie.

§ 8

Foreningens generalforsamling:

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse pr. mail/brev til medlemmerne samt på foreningens hjemmeside og skal indeholde dagsorden med meddelelse om de valg, der skal foretages på generalforsamlingen.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gør simpel stemmeflertal udslaget.
Er stemmerne lige, bortfalder forslagene.
Der kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer ved vedtagelse af nye vedtægter.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når et medlem ønsker det.
Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest en måned før
generalforsamlingen, da det skal offentliggøres i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med 8 dages varsel og senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stemmeret har alle medlemmer, såfremt de har været medlem i mindst 3 måneder.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ved den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. Beretning fra udvalgene.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 5. Forelæggelse af næste års budget, samt fastsættelse af kontingenter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelse:
  1. Formand.
  2. Kasserer.
  3. Sekretær.
  4. 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Valg af kontingent-kasserer
 10. Eventuelt.

§ 9

Valg:

På generalforsamlinger, der afholdes på lige årstal, vælges formanden, kontingent-kassereren og 1 revisor. I år med ulige årstal vælges kasserer, sekretær og 1 revisor.
Samtlige, der er på valg, vælges med almindeligt stemmeflertal.
Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen, såfremt de ikke er i kontingentrestance.
Et fraværende medlem kan foreslås og vælges, såfremt vedkommende skriftligt har givet tilsagn herom. Alle valg gælder en toårig periode. Suppleanter dog 1 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10

Foreningens ledelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse med følgende sammensætning:
Formand, kasserer, sekretær og formændene for de faste udvalg. Bestyrelsen vælger næstformanden af sin midte.

Bestyrelsen repræsenterer og tegner foreningen i alle forhold.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som herefter sidder til den næste ordinære generalforsamling.

Afgørelse af sager, der forelægges bestyrelsen, træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoriblandt formand eller næstformand er til stede.

I tilfælde af formandens forfald, indtræder kassereren i dennes sted.

Bestyrelsen drøfter og fastlægger inden udgangen af januar måned foreningens budget for det kommende regnskabsår. Kassereren forelægger budgettet på den kommende generalforsamling. Af budgettet skal nøje fremgå, hvilke midler de forskellige udvalg kan disponere over i regnskabsåret.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, samt træffer afgørelser i sager som fremsendes af udvalgene.
Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøder mindst en gang hvert kvartal.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamling, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder for foreningen. Protokollerne skal formidles til medlemmerne ved tilsendelse via e-mail samt offentliggøres på foreningens hjemmeside i medlemsafsnittet.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

§ 11

Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder:

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og indadtil, og indkalder til de fornødne bestyrelses-
møder, jfr. § 10. Formanden har ansvaret, for at forhandlingsprotokollen føres.

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Bestyrelsen kan vælge en anden postadresse.

Modtagne skrivelser, mails o. lign., som angår udvalgenes arbejde, skal uopholdelig videre-ekspederes til udvalgsformændene. Øvrige forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
Formand, kasserer og sekretær kan ikke være formand for et af udvalgene.

Kassereren fører foreningens regnskab og er pligtig til at holde bestyrelsen løbende orienteret om foreningens økonomiske stilling.

Regnskabsåret følger kalenderåret og kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremlægge driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisorerne. Regnskaberne med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen samt påtager sig de opgaver, som bestyrelsen finder nødvendige. Herudover fører sekretæren fortegnelse over de resultater, der fra udvalgene er fremsendt til godkendelse som klubrekorder. Rekorder godkendes ud fra specialforbundenes specifikationer. Generalforsamlingen orienteres om anerkendte rekorder.

Bestyrelsen har ansvaret for, at alle elektronisk førte data mindst 4 gange årligt arkiveres på et flytbart medie.

Medlemskartoteket føres af kontingent-kassereren.

§ 12

Foreningens udvalg:

Foreningen består af Udvalgene HIF-atletik, HIF-motion, HIF-triathlon og HIF-vikings XL

Nye udvalg kan optages i foreningen på en generalforsamling.

Udvalgene varetager den daglige ledelse af egne aktiviteter. Udvalgene har ved udvalgsformanden dispositionsretten ud fra de godkendte budgetter.

I udvalgene for atletik, motion, triathlon og Viking XL afholdes der medlemsmøder efter behov. På det sidste medlemsmøde ultimo året vælges der en formand samt et antal udvalgsmedlemmer. Udvalgsformanden er medlem af bestyrelsen og er den ansvarlige leder af sin afdeling overfor bestyrelsen. Udvalgsformanden udarbejder i samarbejde med bl.a. kassereren et budget for udvalget. Udvalgsbudget skal udarbejdes i så god tid, at det kan indarbejdes i det samlede budget for foreningen.

Vikings XL kan til enhver tid træde ud af HIF igen.

Holdnavnene Vikings XL og Vikings XL Female tilhører holdene og følger derfor også holdene hvis de vælger at forlade HIF.

§ 13

Revisorer:

Til revision af foreningens regnskab vælges 2 revisorer, der er pligtige til at foretage kasse- og regnskabsrevision, såvel talmæssigt som kritisk.

§ 14

Foreningens midler:

Foreningens samlede bestyrelse hæfter over for foreningens medlemmer for foreningens midler og disses anvendelse efter afdelingernes budgetters bestemmelser.
Foreningens midler anbringes – med undtagelse af de for løbende udgifter nødvendige beløb – i pengeinstitutter besluttet af bestyrelsen.
Alle midler, der tilvejebringes til gavn for medlemmer skal fremgå af foreningens regnskab.
Alle udgiftsposter skal være attesteret af det bestyrelsesmedlem, hvorunder udgiften sorterer.
Midler fra foreningens formue kan efter ansøgning, af bestyrelsen frigives til særlige formål.
Oprettelse af særlig fonds kan kun finde sted ifølge generalforsamlings beslutning.

§ 15

Opløsning af foreningen:

Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en generalforsamling, der indvarsles med dette ene punkt på dagsordenen.
Der kræves tilslutning af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede. Dog kan foreningen aldrig ophæves, så længe 25 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.
På generalforsamlingen tages bestemmelse om foreningens ejendom og formue samt afvikling af forpligtelser, dog skal simpel stemmeflertal her være afgørende.

§ 16

Ikrafttræden:

Vedtægterne er godkendt på ordinær generalforsamling den 27. februar 2006 (ændringer den 25.2.2019), og gælder fra denne dato, hvorefter tidligere vedtægter samtidig annulleres.

Bestyrelsen

Februar 2019