Vilkår om medlemskab

Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser på begivenheder m.m. uden varsel. Priser på abonnements sker udelukkende efter afgørelser på generalforsamling i Haderslev Idræts-Forening jf. vedtægterne. Alle priser m.m. på disse sider er opgivet eksklusive moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Haderslev Idræts-Forening, at du indbetaler kontingent til klubben. Første gang du tilmelder dig, skal du købe medlemskab via vores hjemmeside. Betalingen sker til via betalingskort til vores bank.

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express, JCB og China UnionPay.

Det er muligt at betale kontingent med betalingskort, som er godkendt af Haderslev Idræts-Forening og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Haderslev Idræts-Forening fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort x 1 årligt, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Haderslev Idræts-Forening.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Haderslev Idræts-Forening trækkes automatisk via dit betalingskort.
Du vil senest 14 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.

Haderslev Idræts-Forening benytter Conventus medlemssystem, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Haderslev Idræts-Forening, men hos Conventus.
Kvittering for betaling sendes pr. mail, når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår og du stopper dit medlemskab ved at foretage udmelding senest en uge før årsskifte.

Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Haderslev Idræts-Forening en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på hjemmesiden,  du sendes videre til medlemssytemet Conventus. Nu klikkes på “Betalingskort”.
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Haderslev Idræts-Forening’s hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE
Ønsker du ikke længere medlemskab af Haderslev Idræts-Forening, skal du kontakte vores medlemskasserer. Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten. Der refunderes ikke penge efter tilmelding af kontingent.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Haderslev Idræts-Forening forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet eksklusive moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

Køb og betaling af abonnementsaftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Haderslev Idræts-Forening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Haderslev Idræts-Fornin må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Haderslev Idræts-Forening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Haderslev Idræts-Forening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlig abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Haderslev Idræts-Forening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Særlige aktiviteter og begivenheder

AFBUD

Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten. Hvis der er fortrydelsesret gælder følgende: Kunden kan indtil 3 dage forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding til klubbens kasserer. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset om Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

Behandling af personoplysninger

Haderslev Idræts-Forening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Haderslev Idræts-Forening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.

De personoplysninger der behandles, er navn, adresse, telefonnr, fødsesdato, e-mail adresse og evt. familiemedlemmer.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Haderslev Idræts-Forening.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling. En registreret kan til enhver tid over for Haderslev Idræts-Forening  gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Hæftelse og ansvar

Haderslev Idræts-Forening opfordrer derfor til, at der udøves særlig agtpågivenhed med opbevaring af brugernavn og adgangskode.

Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette Haderslev Idræts-Forening snarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Haderslev Idræts-Forening godtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Haderslev Idræts-Forenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Virksomhedsnavn: Haderslev Idræts-Forening

Adresse: Stærevej 16, 6100 Haderslev (postadresse)

CVR nr.: 34156220

Kontakt os